Objectius

L’ús dels VMP ha crescut ràpidament a Barcelona en els últims anys. Aquesta tendència, sumada al context de la pandèmia de la covid-19, ha impulsat nous hàbits a l’hora de desplaçar-se que comporten la necessitat de regular l’ús d’aquests nous vehicles.

En concret, segons l’última Enquesta de Mobilitat en Dia Laborable (EMEF) de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), l’any 2020 es van realitzar a Barcelona prop de 50.000 desplaçaments diaris amb vehicles de mobilitat personal (VMP). Tot i que l’ús dels patinets representa només el 0,85% del total dels desplaçaments a la ciutat, en termes absoluts es tracta d’un creixement disruptiu que supera el d’altres mitjans de transport. De fet, és l’únic mode de transport que creix el 2020 en el context de la pandèmia (un 17,6% en comparació amb els desplaçaments en VMP del 2019).

L’objectiu d’aquest estudi és comprendre les claus d’aquest fenomen en creixement i proposar recomanacions per millorar la convivència i garantir la seguretat de tots els usuaris. El RACC ha realitzat més de 3.000 observacions i ha enquestat 600 usuaris de VMP a 9 dels 10 districtes de Barcelona (treball de camp realitzat el mes de juny de 2021).

Conclusions

Entre les conclusions de l’estudi en destaquen les següents:

 • Desconeixement de la normativa: les persones enquestades manifesten desconeixement sobre la meitat dels aspectes bàsics de la normativa per circular en patinet.
 • Comportament desigual en termes de velocitat: el 94% dels usuaris observats incompleix la normativa de velocitat quan circulen pel carril bici a la vorera (màxim 10 km/h), mentre que la immensa majoria (97%) sí respecta els límits a la calçada (25 km/h).
 • Incompliment de la normativa quan no existeix un espai habilitat específicament per a ells: un 43% dels enquestats reconeix que opta per circular per la vorera amb el VMP en marxa i un 41% ho fa per la calçada (cap de les dues pràctiques està permesa, ja que haurien de circular pel carril bici).
 • Accidentalitat: un 12% dels usuaris de VMP assegura que ha tingut alguna vegada un accident amb danys personals. D’aquests incidents, gairebé la meitat (45%) involucra altres VMP o ciclistes.
 • Elevada vulnerabilitat: més de la meitat de les persones que van en patinet (57%) afirmen que se senten vulnerables quan circulen per Barcelona, especialment enfront dels vehicles de motor. Els vianants no els generen inseguretat, però estan involucrats en un 26% dels accidents.
 • Suspens als serveis i normativa: al voltant del 80% de les persones enquestades suspèn l’oferta d’aparcament segur i de punts de recàrrega a la ciutat. Més de la meitat també valora negativament la prohibició de circular per la calçada i la vorera. En canvi, consideren positiva l’existència de carrils segregats del trànsit (79%), la continuïtat de la xarxa (66%) i la convivència amb els ciclistes (60%).

L’enquesta recull també el canvi d’hàbits dels nous usuaris de VMP: un 83% dels usuaris de patinets anteriorment utilitzava el transport públic, anava a peu o en bicicleta. Del conjunt dels usuaris actuals, 8 de cada 10 persones que van en patinet fan trajectes inferiors a 5 km.

Recomanacions

L’informe del RACC inclou també un seguit de recomanacions per contribuir a la integració d’aquest nou mode de transport a la mobilitat urbana. Les recomanacions es divideixen en quatre punts principals:

1. Necessitat de conscienciació i formació

 • Facilitar el desenvolupament dels VMP i alhora, realitzar accions per minimitzar les males pràctiques.
 • Establir senyalització per subratllar la prioritat d’accés; així com elements de control de velocitat específicament per als VMP.
 • Crear espais d’estacionament en llocs estratègics per afavorir la intermodalitat amb el transport públic.
 • Realitzar campanyes de convivència amb els diferents mitjans de transport.

2. Desplegament de la xarxa ciclista i de VMP

 • Baixar els carrils bici en vorera a la calçada per eliminar els conflictes entre VMP i vianants.
 • Millorar el disseny de la xarxa viària perquè els usuaris de VMP la utilitzin correctament i evitar que es faci servir la vorera allà on no hi ha carril bici per circular.
 • Facilitar la continuïtat de la xarxa i desenvolupar solucions per als encreuaments més complexos.
 • Instal·lar punts segurs d’estacionament i de recàrrega.

3. Increment de la seguretat viària

 • Fomentar el coneixement de la normativa bàsica entre la ciutadania.
 • Desenvolupar campanyes informatives per promoure l’ús d’elements de protecció i les bones pràctiques de seguretat, i alhora crear mecanismes de control permanent.
 • Establir una assegurança de responsabilitat civil obligatòria general.
 • Impulsar el registre de VMP per minimitzar el risc de robatoris i facilitar la recuperació dels
  vehicles robats.
 • Impartir educació viària a les escoles amb èmfasi en la correcta circulació amb bicicleta i
  VMP.

4. Desplegament del patinet compartit

 • Fomentar l’estacionament ordenat i segur. Facilitar que les empreses operadores puguin controlar l’ús correcte dels espais d’aparcament tot exigint a l’usuari una prova que demostri que ha estacionat el patinet de manera adequada (com per exemple, una
  fotografia).
 • Oferir tarifes dinàmiques (per distància en comptes de per temps) per ajudar a evitar la velocitat excessiva.
 • Facilitar informació compartida per millorar l’explotació i gestió del servei.