Estudi: RPS a Catalunya. Estudi de la seguretat de les infraestructures viàries

El RACC és pioner en l'aplicació a Espanya del projecte RPS (Road Protection Score), protocol que analitza el grau de protecció que ofereixen les infraestructures de transport rodat als usuaris.

01/10/2007


Objectius

El protocol RPS (Road Protection Score) analitza el grau de protecció que ofereixen les infraestructures en funció dels seus elements de seguretat passiva (mitjanes de separació, proteccions laterals, etc.). L'objectiu és detectar els trams amb més deficiències en matèria de seguretat per poder millorar-los.

Seguint el mètode de classificació desenvolupat per EuroRAP, el protocol RPS qualifica la xarxa viària en trams d'una a quatre estrelles, de menys a més segurs. L'estudi inclou la creació d'un mapa de risc en funció de les dades d'accidentalitat dels darrers anys, la inspecció in situ de la xarxa viària i l'anàlisi creuat de les dues investigacions per determinar els trams prioritaris d'actuació.

En una primera fase, es va inspeccionar més de 14.000 quilòmetres de vies ràpides (autopistes i autovies) de la xarxa viària espanyola. Ara, en col·laboració amb el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, el RACC presenta l'anàlisi de la xarxa catalana..

Conclusions

La xarxa d'autopistes i autovies analitzada a Catalunya presenta una homogeneïtat en els resultats obtinguts: pràcticament tots els trams presenten una valoració general d'entre 3 i 4 estrelles. L'anàlisi dels resultats assenyala les següents conclusions:

  • S'han trobat deficiències sobre el tractament de la mitjana en algunes autovies, amb presència d'elements rígids, manca de sistemes de contenció o cunetes amb un pendent.
  • No hi ha diferències apreciables entre les autopistes i les autovies que són de concessió i les que no ho són. Tot i que les vies de concessió presenten un resultat generalment superior.
  • Alguns objectes rígids en zones lliures laterals de terraplens amb pendent elevat no es troben suficientment protegits amb l'antelació necessària mitjançant un sistema de contenció.
  • Els trams amb puntuació més baixa es troben lluny de les grans aglomeracions urbanes, amb una intensitat de circulació baixa.

Propostes de millora

Les propostes de millora que recull l'estudi es refereixen exclusivament als elements de disseny valorats en la metodologia RPS:

  • Millorar les interseccions en els trams de zones urbanes o periurbanes, amb carrils d'incorporació de longitud suficient que permetin assolir la velocitat de circulació als vehicles que accedeixen i limitar sempre la velocitat en aquests trams a 80 km / h.
  • Eliminar les interseccions a la C-17, al Vallès Oriental.
  • Eliminar les sortides per l'esquerra, com les que hi ha a la C-17 al Vallès Oriental.
  • Separar les barreres de protecció i els obstacles rígids per permetre que les barreres es deformin per absorbir l'energia de l'impacte.
  • Millorar la qualitat dels desmunts quan no hi hagi cap sistema de contenció (tanca), eliminant els elements rígids com arbres o roques.
  • Considerar la possibilitat d'introduir elements que ajudin a augmentar la percepció de risc de l'usuari.