Condicions d’ús i política de cookies

Consulta les condicions d’ús i la política de privacitat i de cookies de la pàgina web Fundación RACC.

Aquestes condicions d’ús i la política de privacitat poden ser revisades i/o modificades pel RACC en qualsevol moment, que inclourà la nova redacció al lloc web i serà aplicable des d’aquell moment.

CONDICIONS D’ÚS

1. DEFINICIONS

En aquestes condicions d’ús, els termes següents signifiquen:

RACC: Reial Automòbil Club de Catalunya, amb domicili a l’Av. Diagonal, núm. 687, de Barcelona, inscrit a la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques amb el número 43035 (CIF núm. G-08307928), societat propietària de la pàgina web www.fundacio.racc.cat.

Condicions d’ús: Els termes i les condicions que regulen la relació jurídica entre el RACC i l’usuari, en l’accés i l’ús de la pàgina web per part de l’usuari.

Condicions de contractació: Els termes i les condicions que regulen els contractes electrònics dels productes i/o serveis RACC oferts a la seva web, al qual queda subjecte l’usuari que decideix contractar aquests productes.

Pàgina web: El lloc d’internet (URL) www.fundacio.racc.cat.

Usuari: La persona, física o jurídica, que accedeix a la pàgina web i la fa servir.

2. SERVEI PRESTAT

2.1 El servei

El servei prestat pel RACC és oferir als usuaris l’accés i l’ús gratuït de la pàgina web per obtenir informació sobre les activitats de la Fundació RACC, a més d’enviar queixes o reclamacions sobre mobilitat.

2.2 Tercers publicitaris i enllaços

Tercers publicitaris: Les transaccions de l’usuari amb els tercers publicitaris trobats en o a través de la pàgina web són únicament i exclusivament entre l’usuari i els publicitaris. L’usuari reconeix i accepta que el RACC no serà responsable dels danys i perjudicis, del tipus que siguin, resultants de les transaccions o de la presència d’aquests publicitaris a la pàgina web. En concret, el RACC no garanteix l’estat dels vehicles oferts a la pàgina web ni se’n responsabilitza, atès que el contracte de compravenda se subscriu amb el venedor (concessionari o particular en el cas dels vehicles d’ocasió).

Enllaços: L’establiment d’enllaços no implica en cap cas l’existència de cap relació entre el RACC i el titular del lloc web corresponent. Les unions, els enllaços, els reenviaments o les associacions (“enllaços”) amb altres pàgines web (www) que possibilitades la pàgina web no comporten una garantia del RACC a l’usuari.

2.3 Parts contractants i disputes

Si no s’estableix el contrari expressament, el RACC no és part, ni hi està involucrat, ni és responsable de les transaccions, els acords, els contractes o les disputes entre els usuaris i el respectiu venedor del producte. En cas de disputes, l’usuari allibera el RACC, i els seus agents i empleats, de tots els litigis, les reclamacions o les responsabilitats, de qualsevol mena, que es relacionin amb les esmentades transaccions, acords, contractes o disputes, o que sorgeixin a partir d’elles.

3. DRETS I OBLIGACIONS DELS USUARIS

3.1 Responsabilitat de l’usuari

L’usuari és conscient, i ho accepta voluntàriament, que l’ús de la pàgina web sempre té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

L’usuari respondrà dels danys i els perjudicis de tota mena que el RACC pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualssevol de les obligacions a què queda sotmès per virtut d’aquestes condicions d’ús o de la llei en relació amb la utilització de la pàgina web.

3.2 Compliment de les lleis

L’usuari es compromet a accedir i a fer servir la pàgina web de conformitat amb la llei, les condicions d’ús, de moral i de bons costums generalment acceptades. A més a més, l’usuari s’obliga a no utilitzar la pàgina web amb finalitats il·lícites o il·legals, lesives de drets de tercers, o que d’alguna manera puguin danyar o inutilitzar la pàgina web o els drets de tercers.

3.3 No interferència de la pàgina web

L’usuari manifesta, garanteix i es compromet de forma expressa a no enviar, transmetre, distribuir o publicar a través de la pàgina web material que (i) restringeixi o impossibiliti a altres usuaris d’utilitzar i gaudir de la pàgina web; (ii) sigui il·legal, amenaçador, abusiu, nociu, calumniós, difamatori, odiós, racista, obscè, vulgar, ofensiu, pornogràfic, irrespectuós amb les religions o indecent; (iii) constitueixi o pugui constituir fets que puguin donar lloc a reclamacions civils o criminals; (iv) lesioni, violi, plagiï o infringeixi els drets de terceres parts, incloent-hi drets de propietat intel·lectual i industrial; (v) contingui virus o un altre component nociu capaç d’interrompre, destruir o limitar la funcionalitat de cap programa o equip informàtic; (vi) l’usuari no estigui facultat per transmetre, i (vii) sigui material publicitari no sol·licitat o subliminal, o (viii) contingui indicacions i instruccions falses o enganyoses.

L’usuari manifesta, garanteix i es compromet de forma expressa a (i) no interferir en la pàgina web o als servidors connectats a la pàgina web i a obeir els requeriments, els sistemes i els procediments de la pàgina web; (ii) no obtenir accés desautoritzat a altres sistemes a través de la pàgina web; (iii) no influir en la pàgina web de manera que afecti negativament en les transaccions d’altres usuaris; (iv) no amenaçar ni coaccionar altres usuaris; (v) no emmagatzemar ni recopilar dades personals o professionals d’altres usuaris; (vi) no actuar de forma falsa i desautoritzada en nom i representació d’altres persones o entitats; (vi) no realitzar pràctiques que representin competència deslleial.

L’usuari manifesta, garanteix i es compromet de forma expressa a no mostrar, vendre, transmetre, usar, emmagatzemar, extreure o explotar els noms personals o comercials, les adreces, els números de telèfon i de fax, les adreces de correu electrònic, els llistats, els preus, els honoraris o qualsevol altra informació relacionada amb la pàgina web o els usuaris.

3.4 Informació sobre el tractament de dades de caràcter personal

Vegeu Política de privacitat

4. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS I DE LA PÀGINA WEB

El RACC pot modificar i variar en tot moment el contingut total o parcial de les condicions d’ús disponibles i accessibles al peu de cada pàgina del lloc web. La navegació per la pàgina web implica (i) que s’accepten les condicions d’ús de la pàgina web i (ii) que l’acceptació és permanent, constant i ratificada, i en cada moment aquesta acceptació es refereix a les condicions d’ús vigents en cada moment.

5. DRETS DE PROPIETAT

L’usuari reconeix i accepta que la pàgina web i qualsevol programari utilitzat en connexió amb ella contenen informació prioritària i confidencial que està protegida per les lleis de propietat intel·lectual i industrial. Sense el consentiment exprés del RACC, l’usuari no podrà modificar, arrendar, prestar, vendre, copiar, reproduir, transmetre, distribuir o crear treballs derivats basats en la pàgina web o el seu contingut. L’usuari no podrà connectar la pàgina web amb una altra pàgina web, ni revendre ni redistribuir qualsevol part de la pàgina web, ni proporcionar accés a terceres parts a la pàgina web.

No llicència: el RACC no atorga cap llicència o autorització d’ús de cap mena sobre els seus drets de propietat intel·lectual o industrial, o sobre cap altre dret relacionat amb la pàgina web o amb el seu contingut.

6. INDEMNITZACIÓ

L’usuari ha de defensar, mantenir indemne i indemnitzar el RACC, les seves filials, els seus directius, els seus propietaris, els empleats, els agents, els col·laboradors, els accionistes, els socis comercials i els proveïdors, de qualsevol responsabilitat, cost, dany i perjudici que se’ls ocasioni com a conseqüència (i) de l’ús de la pàgina web per part de l’usuari, (ii) de l’incompliment per part de l’usuari de les condicions d’ús, (iii) de qualsevol disputa o litigi entre l’usuari i un tercer, (iv) de la lesió de drets de tercers per part de l’usuari.

7. GENERAL

7.1 Comunicacions

Totes les comunicacions que hagin de fer-se el RACC i l’usuari, es realitzaran per correu electrònic (i), quan s’adrecin al RACC, a l’adreça electrònica inforacc@racc.es i, (ii) quan es dirigeixin a l’usuari, a l’adreça electrònica que aquest hagi comunicat. L’usuari també podrà comunicar-se amb el RACC a través de l’Oficina Virtual del RACC a Facebook i Twitter.

La resposta del RACC dependrà del volum de correus i missatges rebuts i de la complexitat de les qüestions que s’hi plantegin, sempre respectant els terminis legalment establerts, sense que es garanteixi el correcte funcionament del correu electrònic o dels missatges ni en la recepció ni en el seu enviament.
Les dades facilitades per l’usuari en aquest correu electrònic o missatge es tractaran seguint les disposicions vigents en matèria de protecció de dades.

7.2 Llei aplicable i jurisdicció competent

La pàgina web i les seves condicions d’ús es regiran i interpretaran per les lleis vigents a Espanya.

El RACC i l’usuari faran tots els esforços raonables per resoldre de manera amistosa qualsevol controvèrsia que pugui sorgir de les presents condicions d’ús i/o la pàgina web o que estigui relacionada amb elles. A aquests efectes les reclamacions podran presentar-se per telèfon, per correu o bé al web del RACC.

En el cas que les parts no puguin resoldre alguna controvèrsia, seran competents per resoldre-la els jutges o els tribunals que correspongui segons la normativa vigent.

Així mateix, l’informem que, d’acord amb el Reglament (UE) 524/2013 pot accedir a la plataforma de resolució de litigis en línia de la Unió Europea mitjançant el següent enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

7.3 Cessió o transmissió

Els drets i les obligacions de l’usuari a la pàgina web no es poden cedir ni transmetre, ni totalment ni parcialment, per l’usuari a tercers sense el consentiment previ del RACC.

L’usuari autoritza, des d’ara, el RACC a cedir els seus drets i les seves obligacions a la pàgina web a tercers, exclusivament amb les finalitats indicades a l’apartat Política de privacitat i sempre d’acord amb el que preveu la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

7.4 Conservació de la relació jurídica

Si qualsevol clàusula de la pàgina web o de les presents condicions d’ús fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, la nul·litat o ineficàcia afectarà només aquesta disposició, o la part que en resulti nul·la o ineficaç. La resta de les clàusules de la pàgina web o de les condicions d’ús subsistiran i la disposició esmentada, o la part que en resulti afectada, es considerarà no posada, llevat que afectés les clàusules o les condicions d’ús de forma integral, pel fet que en fos essencial.

7.5 Acord únic

Les condicions d’ús contenen l’únic acord entre les parts sobre l’objecte de la relació jurídica entre ambdues.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

La seva privacitat és molt important per al RACC.

Hem redactat aquesta política de privacitat per proporcionar-li informació sobre les dades personals que recopilem el RACC a través de les nostres interaccions amb vostè, i sobre com fem servir aquestes dades i quina finalitat els donem.

Recordi que, quan parlem de «dades personals», estem fent referència a tota informació sobre una persona física (no a una empresa) identificada o que se’n pugui determinar la identitat.

En cas de proporcionar-nos dades personals, tot seguit l’informem del tractament de les seves dades:

Responsable del tractament: Les seves dades personals són tractades pel Reial Automòbil Club de Catalunya (Grup RACC).

Finalitat del tractament: Les dades personals seran tractades amb la finalitat de tramitar la seva sol·licitud.

Legitimació del tractament: El tractament de les seves dades personals es porta a terme sobre la base de la petició realitzada.

Destinataris: Les seves dades se cediran exclusivament a empreses del Grup RACC (més informació) amb finalitats administratives internes i per al compliment d’obligacions legals.

Conservació de les dades: Les dades personals facilitades es conservaran mentre siguin necessàries per a la finalitat per a la qual van ser recollides. La cancel·lació de les seves dades es realitzarà per bloqueig. Conservarem les seves dades bloquejades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables o, si s’escau, en les relacions contractuals mantingudes amb el RACC, i així que hagin transcorregut aquests terminis es procedirà a la seva supressió física.

Drets: Vostè pot exercir els següents drets: accés, supressió i limitació del tractament, dirigint-se al delegat de Protecció de Dades del RACC a través d’un correu electrònic a: dporacc@racc.es; o per correu postal dirigint-se a: Avinguda Diagonal, 687 – 08028 Barcelona (a/ Delegat de Protecció de Dades del RACC). Vostè haurà d’aportar còpia del seu DNI o d’un document oficial que l’acrediti.

POLÍTICA DE COOKIES

El RACC informa els seus usuaris que l’acceptació de les presents Condicions d’ús i Política de privacitat comporta l’autorització expressa per utilitzar les cookies de l’usuari. La utilització de les cookies es realitza per facilitar la navegació i oferir serveis de forma àgil i personalitzada, i també per a la seva seguretat.

Què són les cookies?

Una cookie és un fitxer que es descarrega al seu ordinador quan accedeix a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma com s’utilitzi el seu equip, es poden fer servir per reconèixer l’usuari. Si l’usuari no desitja que s’instal·li una cookie al seu disc dur, ha de configurar el programa de navegació per internet per evitar que li entrin o per rebre un avís en pantalla dient que les ha rebut. Totes les cookies es poden esborrar del navegador en qualsevol moment (vegeu Com puc gestionar les meves cookies?)

Quins tipus de cookies fa servir aquesta pàgina web?

Cookies pròpies: són les que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini gestionat per aquesta entitat i des del qual es presta el servei sol·licitat per l’usuari.

Cookies de tercers: són les que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini no gestionat per aquesta entitat, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes a través de les cookies.

Cookies de sessió: són cookies dissenyades per demanar i emmagatzemar dades mentre l’usuari accedeix a una pàgina web.

Cookies persistents: són cookies en què les dades segueixen emmagatzemades al terminal i s’hi pot accedir i poden ser tractades durant un període definit pel responsable de la cookie, que pot anar d’uns minuts a uns quants anys.

Cookies tècniques: són les que permeten a l’usuari la navegació a través de la pàgina web i la utilització de les diferents opcions o serveis que hi hagi, com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a les parts d’accés restringit, utilitzar elements de seguretat en la navegació.

Cookies de personalització: són les que permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques generals predefinides en funció d’una sèrie de criteris en el terminal de l’usuari, com, per exemple, l’idioma, el tipus de navegador mitjançant el qual accedeix al servei, la configuració regional des d’on s’accedeix al servei, etc.

Cookies d’anàlisi: són les que, sigui tractades per nosaltres o per tercers, permeten el seguiment i l’anàlisi del comportament dels usuaris. La informació recollida mitjançant aquest tipus de cookies s’utilitza en el mesurament de l’activitat del lloc web i per a l’elaboració de perfils de navegació dels usuaris, amb la finalitat d’introduir millores en funció de l’anàlisi de les dades d’ús que fan els usuaris del servei.

Cookies publicitàries: són les que, sigui tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten gestionar de la forma més eficaç possible l’oferta dels espais publicitaris que es troben a la pàgina web, adequant el contingut de l’anunci al contingut del servei sol·licitat o a l’ús que realitzi de la nostra pàgina web. Per aconseguir-ho podem analitzar els seus hàbits de navegació a internet i podem mostrar publicitat relacionada amb el seu perfil de navegació.

A més, és possible que quan es visita alguna pàgina web o quan s’obre algun email on es publica algun anunci o alguna promoció dels nostres productes o serveis, s’instal·li al seu navegador alguna cookie que s’utilitzarà per mostrar-li posteriorment publicitat relacionada amb la recerca realitzada i controlar els nostres anuncis.

Quin ús donem a les cookies?

Utilitzem cookies per a:

i) Mostrar la nostra pàgina web, fer que funcioni correctament, crear el teu compte d’usuari, iniciar la teva sessió. Aquestes cookies tècniques són necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni correctament, per recordar les teves preferències i per ajudar-te a utilitzar la nostra pàgina web de manera eficient i efectiva, com recordar el teu usuari. La pàgina web és accessible sense necessitat que estiguin activades les opcions referents als arxius cookie, tot i que poden impedir el funcionament correcte de mecanismes de seguretat per a serveis determinats que necessiten més seguretat.

ii) Entendre com utilitzen la pàgina web els nostres usuaris, detectar què funciona i què no funciona, optimitzar i millorar la pàgina web i assegurar-nos que els nostres usuaris segueixen considerant la nostra pàgina web interessant i rellevant.

iii) Mostrar anuncis del RACC a altres pàgines web (retargeting). Aquestes cookies les emmagatzemen tercers de confiança. L’ús de les cookies d’aquestes empreses està subjecte a les seves pròpies condicions de privacitat (vegeu Cookies de tercers”  ).

Com puc gestionar les meves cookies?

Es poden acceptar o rebutjar les cookies modificant la configuració del navegador, encara que el fet de rebutjar-les pot impedir el funcionament correcte dels mecanismes de seguretat per a serveis determinats que necessiten més seguretat i d’algun dels serveis prestats mitjançant la nostra pàgina web. A continuació li donem instruccions per activar i per eliminar les cookies:

Cookies de tercers

El RACC col·labora amb empreses online de publicitat i màrqueting que necessiten introduir cookies per prestar els seus serveis relacionats amb l’anàlisi de l’ús del web i la presentació de banners personalitzats. Les condicions de privacitat d’aquestes empreses es poden consultar als següents enllaços: condicions privacitat Criteo i condicions privacitat Google. Els nostres proveïdors es comprometen a establir un comerç responsable i uns bons estàndards i pràctiques en la gestió de dades, i són membres de la Network Advertising Initiative (NAI), i/o de la Interactive Advertising Bureau (IAB), de manera que segueixen els principis i els codis de conducta del sector, a més d’oferir la funció opt-out, l’opció de no participar en la publicitat basada en el comportament. A www.networkadvertising.org i www.youronlinechoices.com hi ha a disposició de tothom el llistat de membres de la NAI que emmagatzemen cookies, i l’usuari pot autoritzar o denegar a aquests membres el permís d’utilitzar programes d’informació basada en el comportament.

Actualització de la Política de cookies

Podrà modificar-se la Política de cookies d’acord amb les exigències legals, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que en consultin el contingut.

Si desitja més informació sobre l’ús de les cookies, pot posar-se en contacte amb nosaltres a la següent adreça de correu electrònic: inforacc@racc.es.