Estudi: Park & Ride. State of the Art in Europe

Estudi elaborat pel consorci Eurotest, amb la participació del RACC, que analitza la situació dels anomenats "Park & Ride" (aparcaments de dissuasió) en 22 ciutats europees.

02/02/2009


Objectius

Segons estudis internacionals, la mala connectivitat del transport públic és una de les principals raons per les quals els viatgers eviten l'ús d'aquest mitjà de transport per anar al treball. El consorci Eurotest, formada per clubs d'automobilistes de diversos països europeus, considera que aquesta percepció pot millorar mitjançant la construcció dels anomenats "Park & Ride" en punts estratègics d'entrada a les ciutats: aparcaments de dissuasió situats prop de parades de transport públic amb connexió al centre de la ciutat. Els avantatges són clars: menys tràfic al centre de les ciutats, amb la conseqüent reducció de contaminació atmosfèrica i acústica.

Aquest estudi analitza la disponibilitat d'aquests estacionaments a les principals ciutats europees a partir de dos mètodes de recerca:

  • Enquesta a usuaris, amb dos temes principals: disponibilitat, grandària i característiques dels aparcaments i connectivitat del transport local.
  • Recerca addicional amb entrevistes a experts en mobilitat i representants de les administracions locals.

Conclusions

Les principals conclusions de l'estudi reflecteixen la diversitat de models de "Park & Ride" existents a les ciutats analitzades, amb polítiques de mobilitat municipals que en alguns casos encara no utilitzen aquestes infraestructures::

  • Copenhaguen, Brussel·les, Madrid, Lisboa i Zagreb no disposen de "Park & Ride" o no disposen de polítiques que els regulin.
  • La resta de ciutats gestionen aquestes infraestructures a partir de criteris molt diversos en aspectes com, per exemple, la distància entre l'estacionament i el trànsit públic. La mitjana indica una distància de 300 metres.
  • Més del 70% de les ciutats planeja construir nous aparcaments. La ciutat amb més oferta en l'actualitat és París, amb 547 llocs amb més de 100.000 places d'estacionament.