Project Description

Optimitzar la mobilitat de les empreses

Sol·licitar informació

Plans de Desplaçament d’Empresa o PDE

A qui s’adrecen

Segons el decret 152/2007, les organitzacions amb més de 500 treballadors i les instal·lacions amb molts usuaris estan obligades a disposar d’un pla de desplaçament d’empresa (PDE). L’actual llei no té previst aplicar mesures sancionadores als qui no la respectin, però això pot canviar.

Plans de desplaçament d’empresa per administracions…

Juntament amb els avantatges que ofereixen a les empreses, els PDE tenen una especial rellevància en administracions, ja que són una actuació que els ajuda a donar exemple de compromís amb una mobilitat més eficient i respectuosa amb el medi ambient.

A més, aquests projectes poden beneficiar-se de subvencions fins i tot del 100%.

Aquests plans suposen una aposta per la mobilitat sostenible, ja que les solucions que s’apliquen comporten fer servir vehicles compartits, l’ús racional de recursos (aparcaments), la potenciació de vehicles elèctrics o el suport a l’ús de la bicicleta.

Metodologia

La metodologia de la Fundació en el disseny de PDE es basa en els passos bàsics següents:

  • Conèixer la realitat actual de la mobilitat de cada espai.
  • Establir uns objectius assolibles, quantificables i avaluables.
  • Determinar un pla d’actuacions que respongui als objectius plantejats i que tingui un criteri clar de prioritats.
  • Establir un calendari d’implantació d’aquestes actuacions.

Casos d’èxit

Abertis (2010): pla de mobilitat que tenia per objectiu millorar la qualitat de vida dels treballadors d’Abertis en els seus desplaçaments quotidians al lloc de treball i de retorn a casa (in itineri), així com afavorir i incentivar una mobilitat més sostenible del conjunt de l’empresa i dels seus treballadors durant l’horari laboral (in labori). Fruit de l’estudi es van identificar 26 possibles mesures de millora, de les quals es van adoptar 22 en el Pla d’Acció 2011-2014.

Euskotren (2015): PDE de tots els centres d’activitat de l’empresa i que constitueix la base sobre la qual es donen suport a les accions desenvolupades en matèria de mobilitat sostenible en els següents anys. L’objectiu va ser reduir l’impacte ambiental, reduir costos energètics de l’empresa i els empleats i, al seu torn, aconseguir millores que puguin aportar als empleats una major qualitat de vida i seguretat en els seus desplaçaments quotidians al lloc de treball i durant la jornada laboral.

SOL·LICITAR INFORMACIÓ