BRAVE (Bridging gaps for the adoption of Automated Vehicles)

Les noves tecnologies aplicades al món del transport tenen el potencial per millorar la seguretat viària, l’eficiència, la sostenibilitat i el confort de la mobilitat.

16/04/2021

Context

Els avenços tecnològics en matèria de conducció autònoma permetran, en un futur molt proper, la circulació de vehicles amb mínima intervenció humana. No obstant, la irrupció dels vehicles altament automatitzats comporta nous reptes, tant tecnològics com d’altra naturalesa, que cal abordar per assegurar una transició segura cap a vehicles automatitzats, focalitzant aquest projecte els de nivell 3 d’automatització (automatització condicional).

Sobre la base de prototips existents de vehicles amb nivell 3 d’automatització, el consorci durà a terme recerca multidisciplinària per tal d’identificar quines són les necessitats dels usuaris (conductors), altres usuaris de la via (altres conductors, motociclistes, vianants), així com la perspectiva de la resta d’actors implicats, com són les escoles de conducció, companyies d’assegurances, autoritats del transport, agències d’estandardització i legisladors.

Objectius

  • Estudi multidisciplinari -a nivell humà, social, econòmic, de seguretat, legal i ètic- dels requeriments i expectatives de tots els actors implicats en l’adopció dels vehicles automatitzats.
  • Desenvolupar estratègies innovadores d’interacció home-màquina i tecnologies de detecció de l’estat del conductor, amb la finalitat de promoure una transició segura cap a la conducció automatitzada.
  • Desenvolupar sistemes innovadors per a la interacció entre el vehicle i el seu entorn, millorant sistemes actuals d’ajuda avançada a la conducció (ADAS) a través de la inclusió de funcionalitats predictives, amb l’objectiu d’obtenir millors i més curts temps de reacció en totes les circumstàncies de la conducció.
  • Validar els requeriments, nivell d’acceptació dels usuaris i estudi d’impacte a través d’exercicis de testing realistes, i sota diferents escenaris de conducció.
  • Contribuir a assentar les bases per a l’adopció de la tecnologia del vehicle autònom per part de la indústria de l’automoció, a través de l’evolució dels protocols de test i pre-validació, així com proposant mesures regulatòries i promovent testos amb usuaris reals.

Inici projecte: juny de 2017

Activitats

Estudi sobre l’acceptació dels cotxes amb automatització condicionada (CAC): com a part de BRAVE s’ha realitzat un estudi sobre l’acceptació dels cotxes amb automatització condicionada (CAC) des de la perspectiva d’altres usuaris de carreteres, com a vianants, ciclistes i conductors, amb l’objectiu de garantir la seva seguretat. L’article resumeix els resultats de l’enquesta realitzada a usuaris espanyols. Descarrega l’estudi complet.